Home >> Hebrew
Hebrew

אי מיל ישראל בע"מ הי ה חברת 'בוטיק' המתמחה בייעוץ יהולי ואסטרטגי ובפיתוח עסקי גלובאלי. בין לקוחותי ו חברות מצפון אמריקה, מערב אירופה וכמובן ישראל.

 

ברשות ו יסיון מגוון ועתיר ש ים בתחומים עסקיים שו ים. א ח ו מאמי ים בעבודה אי ט סיבית וצמודה עם הלקוח ובהתאמת התהליך לצרכיו הספציפיים והמשת ים.

 

אי מיל מתמחה בייעוץ לחברות מבוססות וגדולות מהמובילות בעולם וכן לחברות צעירות (start-ups) בתחילת דרכן.

 

בחברות גדולות עיקר עבודת ו היא עם צוות ה יהול בפיתוח וגיבוש אסטרטגיות, ב יהול שי וי ובהובלת תהליכי חדש ות. כמו כן בתמיכה במיזוגים ורכישותובפיתוח עסקי ממוקד.

 

 לחברות צעירות א ו עוזרים בגיבוש כיוו י התפתחותברורים, ביצירת תכ יות עסקיות, במציאת מקורות מימון וביצירת הזדמ ויות עסקיות עם שותפים מקומיים ובי "ל.


תחומי המומחיות של ו כוללים:

 

  • פיתוח אסטרטגי-  פיתוח תהליך לגיבוש אסטרטגיה יהולית יעילה והובלת תהליכי שי וי, שתוצאתם בתוב ות מעמיקות ושי וי אמיתי בחברה. הצוות הבכיר של אי מיל עיצב ויישם תהליכים אסטרטגיים, שהביאו באופן ישיר להעלאת ערכן של כמה מהחברות המוכרות בעולם.

 

  • חדש ות -עזרה ביצירת והגשמת חידושים פורצי דרך. בעזרת ו חברות קט ות כגדולות הצליחו למ ף את היכולות הקיימות ולמצוא יישומים וספים וחדש יים, ובכך הגדילו משמעותית את הצלחת  החברה.

 

  • פיתוח עסקי- יצירת יחסים עסקיים משמעותיים בין חברות ישראליות לגופים אמריקאים וארופאיים רלוו טיים – גופים ממשלתיים, חברות עסקיות, לקוחות ומממ ים. אי מיל תצליח לחבר כל לקוח שלה עם האיש המתאים מתוך כל אחת מחברות  ה”Fortune 500” -, וזה מובטח

 

  • מימון -יש ל ו יסיון מוכח בכתיבת תכ יות עיסקיות ופרז טציות  שזכו בתחרויות בי "ל , הצעות עסקיות ובקשות מימון ש בחרו להיות ממומ ות על ידי גורמים בי לאומים מוכרים.

  

  • ליווי מ הלים -ליווי מ הלים ויזמים בלקיחת החלטות קריטיות וכן במי וף הזדמ ויות מתאימות. אימ ו עשרות מ הלים בשיווק תכ יות עיסקיות ואסטרטגיות בעלות משקל מכריע. עשי ו זאת עם מ הלי מחלקות של חברות מה- Fortune 100”", שהיו צריכים לשכ ע מועצות מ הלים להשקעה של 500 מיליון דולר ולהבדיל, עשי ו זאת עם יזמים שהיו צריכים לשכ ע "angel" שישקיע בהם רק 50 אלף דולר.

 

א ח ו מאמי ים גדולים ביתרון שבצבירת סיון. הצוות הבכיר של ו מורכב מבעלי ידע, כישורים ו סיון של עשרות ש ים בתחום, מהרמה הגבוהה ביותר:


  • גדעון מילר-בעבר סמ כ"לBoston) ) Alliance Consulting Group ובעל סיון של 25 ש ה בייעוץ אסטרטגי למ כ"לים של חברות “Fortune 500” מתחומים שו ים במשק.

גדעון הוא  דירקטור פעיל ומשקיע בסטארטאפים טכ ולוגיים וכן חבר במועצת ה-MIT Enterprise Forum of  Israel  ובמועצת ההיגוי של INNOVEX –  הכ ס הש תי הישראלי לחדש ות .


לגדעון
 MBAבאסטרטגיה עסקית, כלכלה יישומית ומימון מטעם MIT  ו- B.A.   במדעי המחשב ופסיכולוגיה מטעם או יברסיטת בר דייס ארה"ב.

 

  • רון מוריץ-מ הל טכ ולוגי בעל שם בי "ל ומומחה ידוע בחדש ות טכ ולוגית ,,enterprise infrastructure  ואבטחת סייבר.          

רון  שימש כ CTO של  חברת סימ טק  עולמי ,(NASDAQ: SYMC)  סמ כ"ל בכיר ואחראי על פיתוח מוצרי סייבר של חברת  Computer Associates (NASDAQ: CA) והמ כ"ל של היחידה העסקית Forefront  ב-מיקרוסופט (NASDAQ: MSFT).


רון משמש כחבר במועצת המ הלים של
,Fireblade  חברה מובילה בתחום אבטחת אתרים, ומ טור  ב OurCrowd  רון ממייסדי ,Efrim Energy LLC חברה אמריקאית הפעילה בתחום הא רגיה הירוקה  וממייסדי  ,Aura Coffee Ltdמהגל השלישי בקליית קפה.  לרון  B.A.במתמטיקה, M.B.A  ב יהול טכ ולוגי ו- M.S.E  בה דסת מחשבים מאו יברסיטת Case Western Reserve 

 

 

אתם מוזמ ים ליצור אית ו קשר לקבלת אי פורמציה וספת וכדי ש וכל לעזור לכם לקדם את ההזדמ ויות העסקיות שלכם.         

  

    Copyright © 2017, Inmill Israel Ltd. All Rights Reserved.
loading